Informacje

Skład Zarządu

Grzegorz Typek – prezes;

Paweł Zaleski – wiceprezes;

Zdzisława Rodzik – sekretarz;

Piotr Zawiślak – obsługa ekonomiczna /biuro podatkowo-prawne, Zamość, ul Kilińskiego 66 lok.17/;

Bartosz Matras – obsługa prawna /kancelaria adwokacka , Puławy, ul.Wojska Polskiego 5 lok. 6;

Piotr Aurzecki – Oprawa graficzna /plakaty, banery, ulotki. e-mail: piotrau@presskom.com

 


 

Statut Stowarzyszenia

 proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne. W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

§ 3.

1 .Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Zamość. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 5.

1 .Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji

2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści ustalonej przez zarząd.

Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.

§ 7.

Stowarzyszenie może posiadać oddziały terenowe oraz przedstawicielstwo za granicą. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie i pomoc w rozwijaniu zdolności artystycznych i sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób 50 plus.
 2. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza wraz ze stworzeniem miejsca jego realizacji.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Promowanie miejsc i imprez sportowych i kulturalnych.
 5. Tworzenie miejsc spotkań artystycznych, sportowych i edukacyjnych.
 6. Aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej.
 7. Wzmacnianie więzi rodzinnych, społeczności lokalnych i grup zawodowych.
 8. Integracja międzypokoleniowa różnych środowisk społecznych i zawodowych.
 9. Promowanie turystyki i krajoznawstwa.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizacja i obsługa imprez masowych(przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 z późniejszymi zmianami o bezpieczeństwie imprez masowych)
 2. fundowanie stypendiów,
 3. organizowanie kursów, szkoleń, staży, seminariów, obozów i wczasów tematycznych sportowych i artystycznych
 4. organizowanie zawodów sportowych,
 5. działalność wydawniczą,
 6. organizowanie konkursów i quizów, turniejów, rozgrywek ligowych i pucharowych oraz typu grand prix dla osób i drużyn zrzeszonych i niezrzeszonych, o charakterze cyklicznym i jednorazowym,
 7. organizowanie festiwali, biesiad, kiermaszów oraz spotkań z ludźmi kultury i sportu,
 8. organizowanie rajdów, wycieczek, imprez plenerowych, wyjazdów na imprezy sportowe i kulturalne.
 9. idziałania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 10. organizowanie jarmarków, przeglądów, wystaw, giełd promujących twórców i wytwórców oraz towary regionalne.
 11. tworzenie i wspieranie drużyn, zespołów oraz klubów sportowych i artystycznych.
 12. współpraca z mediami. organizacjami społecznymi i pozarządowymi, firmami, administracją rządową i samorządami.
 13. współpraca z organizacjami międzynarodowymi o podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11.

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

§ 12.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

złoży deklarację członkowską na piśmie,

przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 3 członków Stowarzyszenia.

§ 15.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. Regularnego opłacania składek.

§ 17.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2. Wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
 1. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 21.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 23.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 24.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 25.

Do władz wybieralnych Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie Stowarzyszenia nieobecni usprawiedliwieni, którzy wcześniej złożą pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie

§ 26.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 28.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok – sprawozdawcze i raz na 4 lata sprawozdawczo – wyborcze, przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 • O terminie obrad Członkowie powiadamiani są drogą elektroniczną.
 • Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.

Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 28.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością

głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 29.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 30.

 1. Stowarzyszenie może w przyszłości rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami po uprzedniej stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Dochód z działalności będzie mógł być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 31.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 32.

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz członka zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

§ 33.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy  miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 34.

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 9. Pracami Zarządu kieruje prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
 10. Zarząd może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.
 11. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

§ 35.

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 36

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 38

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
 2. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 39

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • ze składek członkowskich,
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i ofiarności publicznej,
  • dochodów z nieruchomości i ruchomości, będących własnością lub użytkowaniem,
 2. dochodów z własnej działalności statutowej.

§ 40

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 41

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 42

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 43

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 45

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Zamość 15 grudnia 2016